07. marec, 2019 13:39

LOKALNA SAMOUPRAVA: Potrjen proračun Občine Lendava za leto 2018

LENDAVA: Občinski svetniki so na včerajšnji seji potrdili proračun  Občine Lendava v višini 14,62 milijona evrov.

Priprava in sprejem občinskega proračuna je najzahtevnejša naloga občine. Aktivnosti so se zavlekle v leto 2019 zaradi lokalnih volitev v letu 2018. Priprave proračuna za leto 2019 so se strokovne službe Občine Lendava lotila že septembra 2018, ko so bili tudi posredni in neposredni proračunski uporabniki pozvani k sodelovanju s pripravo predlogov programov za leto 2019.

PRIHODKI

Skupni prihodki proračuna Občine Lendava v splošnem delu proračuna so načrtovani v višini skoraj 11,36 milijonov evrov, kar je za 18 % več kot znaša realizacija za leto 2018. Skupni načrtovani odhodki proračuna pa znašajo dobrih 14,62 milijonov evrov in so v primerjavi z realizacijo za leto 2018 za 36,5 % višji. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2019 znašal 2,8 milijona evrov. Pokrivali ga bomo iz prihrankov Občine in zadolževanjem za investicijske namene.

Največji prihodek proračuna je dohodnina, ki pripada občini na podlagi izračuna primerne porabe in predstavlja 54% vseh prihodkov proračuna. Za leto 2019 znaša s strani Ministrstva za finance izračunana primerna poraba občine 6.021.580 evrov in temelji na trenutno veljavni povprečnini v višini 573,50 evrov/prebivalca.

ODHODKI

Odhodke proračuna Občine Lendava za leto 2019 planiramo v skupni višini 14,62 milijona evrov, kot je razvidno v posebnem delu proračuna.

Tekoči odhodki proračuna znašajo 8,66 milijon evrov, kar predstavlja 59 % vseh odhodkov proračuna. Tekoči odhodki so na ravni načrtovanih odhodkov v preteklem letu, rezen pri nekaterih področjih, kjer so načrtovani odhodki višji in sicer: sredstva za spodbujanje gospodarstva in kmetijstva (95.000 evrov več kot v letu 2018), glavarina za krajevne skupnosti (20 % več v primerjavi z letom 2018), za programe in aktivnosti na področju kulture (za 150.000 evrov več kot v letu 2018), za denarne nagrade ob rojstvu otrok (povečanje iz 160 evrov na predvidoma 400 evrov).

INVESTICIJSKI DEL PRORAČNA

Investicijski del proračuna znaša 5,52 milijona evrov, kar predstavlja 38 % vseh odhodkov proračuna. Za  investicije načrtujemo okrog 1,3 milijona sofinancerskih sredstev, kar predstavlja 24 % vseh investicijskih odhodkov. Večina odpade na lastne vire, 3,5 milijona evrov oziroma 63 % vseh investicijskih odhodkov, za najem kredita pa 702.167 evrov 13 % odhodkov.

Večje investicije iz leta 2018, ki se zaključujejo v letošnjem letu so:

  • - dokončanje izgradnje Centra za zaščito in reševanje Lendava,
  • - dokončanje izgradnje večnamenskega objekta v Lendavskih goricah,
  • - investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
  • - sanacija odvodnjavanja meteornih voda.

Po objavi proračuna na spletni strani občine in v Uradnem listu RS sledijo razpisi in javni pozivi potencialnim uporabnikom proračunskih sredstev, ki bodo prav tako objavljeni na spletni strani občine.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test